Các văn phòng ở Manhattan phần lớn vẫn còn bỏ trống