Cách người mẹ Nhật dạy con về trách nhiệm (P.2): Thưởng – phạt kết hợp