Cái giá mà Trung Cộng không bao giờ phải trả cho ‘Ngoại giao con tin’