California: 1 tỷ USD tín dụng thuế cho người có thu nhập thấp