California: Bãi bỏ lệnh yêu cầu tù nhân thực hiện giãn cách xã hội và kiểm tra nhiệt độ hàng ngày