California điều động Vệ binh Quốc gia, thực hiện ‘các biện pháp chủ động’ trước lễ nhậm chức