California: Học viên Pháp Luân Công ở Santa Monica phản đối cuộc bức hại kéo dài 23 năm