California, Oregon cấm đánh bắt cá hồi trong bối cảnh quần thể cá đang suy giảm