California thả 8,000 tù nhân nhằm giảm sự lây lan của đại dịch