Canada, Anh công bố các biện pháp ngăn chặn hàng hóa lao động cưỡng bức tại Tân Cương tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu