Canada muốn nhanh chóng ủng hộ quyền dân chủ ở Hồng Kông