Cảnh sát: Phá hoại trên diện rộng ở Portland, không ai bị bắt