Cập nhật cuộc thanh tra tại Arizona; Quyết định ‘ngược ngạo’ của Sở Thuế Vụ