Cắt giảm chi phí thực phẩm và tự tăng thu nhập cho bản thân