Câu chuyện luân hồi: ‘Quái thai’ kể lại nhân duyên chuyển sinh, khuyên nhủ thế nhân