Câu hỏi của Chúa, phần I: Tại sao Ngài đặt câu hỏi?