CEO Devin Nunes của Truth Social: ‘Chúng tôi đang mang tiếng nói của mọi người trở lại’