CEO Pfizer: Liều vaccine COVID-19 thứ tư là cần thiết