‘Cha đẻ’ của đập Tam Hiệp vừa mất, còn con đập có thể gắng gượng được bao lâu?