Chăm lo cho dân trong dịch bệnh mà không bị nhiễm bệnh