Chẩn đoán TT Trump nhiễm COVID tác động mạnh vào thị trường tài chính