Cháy rừng ở Nam California – gần 8,000 người sơ tán