Chế độ Cộng sản kiểm duyệt ngôn luận về các vấn đề quân sự