‘Chỉ vì chúng ta có thể làm điều đó không có nghĩa là điều đó nên làm’