Chiến tranh ủy nhiệm có phải là chính sách của Hoa Kỳ đối với Nga và Trung Quốc?