Chile theo dõi 300 tàu cá Trung Quốc trên Thái Bình Dương