Chính lại định kiến về vị thế của người vợ trong xã hội xưa