Chính phủ Hoa Kỳ gửi gần một triệu bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 đến các viện dưỡng lão trên cả nước