Chính phủ liên bang vất vả khiến người Mỹ mua xe điện: Đây là số lượng người đang nghiêm túc xem xét việc đó