Chính phủ mới của Hoa Kỳ có thể phá vỡ thế lực kép của Trung Quốc và Bắc Triều Tiên không?