Chính phủ Tổng thống Biden yêu cầu Tối cao Pháp viện khôi phục lệnh cấm súng có gắn bump stock