Chính quyền Trung Cộng nỗ lực che đậy chiến lược thất bại về tranh chấp biên giới Trung-Ấn