Chính quyền Trung Cộng tài trợ công nghệ nhận dạng khuôn mặt để phát hiện người Duy Ngô Nhĩ