Chính quyền Trung Quốc buộc hệ thống ngân hàng và nhà đầu tư phải hy sinh 212 tỷ đô la