Chính quyền Trung Quốc thắt chặt kiểm duyệt trực tuyến, trấn áp những người có ảnh hưởng