Chính sách đối ngoại của TT Biden đến nay vẫn còn là một ẩn số