Chủ đề cho cuộc tranh luận Trump-Biden đầu tiên: COVID-19, Kinh tế và Bạo lực ở các thành phố