Chủ tịch NGO: Sức ảnh hưởng của Pháp Luân Công đối với việc khôi phục đức tin