Chủ tịch Thượng viện Arizona: Phát hiện ‘chênh lệch về số lượng phiếu bầu’