Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Liên bang: Nếu Sidney Powell nói có gian lận cử tri nghiêm trọng, “Tôi tin bà ấy”