Chúng ta có thể học được gì từ việc vứt bỏ một thói quen?