‘Chúng ta không muốn bình đẳng’: Diễn viên hài người Anh nói rằng con người phát triển mạnh mẽ trong cạnh tranh không phải trong sự bình đẳng gượng ép