Chưởng lý liên bang tuyên bố chính phủ liên bang sẽ không rời bỏ trụ sở tòa án