Chuyên gia: Các chương trình giảm tốc độ gia tăng dân số dẫn đến hậu quả gì