Chuyên gia: Công kích Hoa Kỳ, Trung Cộng muốn định nghĩa lại nhân quyền