Chuyên gia Hoa Kỳ: Thời đại kinh doanh sinh lời ở Trung Quốc đã chấm dứt