Chuyên gia: Lệnh của Ấn Độ cấm các ứng dụng Trung Quốc đáng được quốc tế ủng hộ