Chuyên gia: Ông Tập có thể tấn công Đài Loan để tạo dựng di sản