Chuyên gia: Thâm hụt thương mại của Mỹ-Trung đã ‘bơm máu’ nuôi béo Trung Cộng