Chuyên gia: Trung Quốc Cộng sản muốn ‘đối đầu’ với Hoa Kỳ, chứ không phải muốn tránh xung đột